Política de privadesa

Avisos legals, política de privadesa i política de ‘cookies’

I.- Titularitat del domini www.uevalls.cat

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa els usuaris que la titularitat d’aquest domini és de la Unió Esportiva Valls  (d’ara endavant U.E.VALLS o CLUB), amb seu social en Estadi del Vilar s/n, 43800 Valls Tarragona, CIF G-43230960, inscrita en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya en qualitat de club esportiu, i amb el núm. 3248 de la Federació Catalana de Futbol.

II.- Finalitats

Les funcions de l’U.E. Valls es recullen en els estatuts, reglament o document constitutiu de la institució.

III.-  Objecte i àmbit d’aplicació.

Les presents condicions d’ús de la web, www.uevalls.cat  tenen com a objecte regular la posada a disposició i l’accés de manera gratuïta al públic en general, i als vallens en particular, de la informació esportiva, institucional, social, així com dels productes i serveis oferts per l’U.E.Valls, o per tercers patrocinadors i/o col·laboradors del CLUB, que puguin ser d’interès per a l’usuari.

L’usuari està subjecte a les polítiques i condicions vigents en el moment en què utilitzi la pàgina web present, a excepció que per llei o decisió de l’organisme competent s’hagin de fer els canvis adequats amb caràcter retroactiu en les polítiques o condicions esmentades. En aquest sentit, l’U.E.Valls es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la web, de la configuració i de la presentació d’aquesta i de les condicions d’accés. Per tant, es recomana als usuaris que consultin assíduament les condicions que es determinen en la nota legal present.

El mer ús i navegació per la web, així com el fet de sol·licitar informació o, en el seu cas, registrar-se i contractar determinats productes i/o serveis (per exemple compra d’entrades per a esdeveniments esportius), suposen l’acceptació com a usuari, sense reserves de cap mena, de totes i cadascuna de les condicions generals d’accés i ús presents, i, si escau, de registre i contractació.

IV.- Prestació del servei.

L’U.E Valls no garanteix en cap cas la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la web o al seu contingut, ni que aquesta es trobi lliure de virus ni de qualsevol altre element que pugui produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari. 

L’U.E.Valls  farà, sempre que sigui possible i que les tasques no siguin de difícil execució, tot el necessari per a restablir les comunicacions i corregir els errors tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d’actualització en els continguts.

L’U.E Valls no es fa responsable en cap cas dels perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivats per causes alienes a l’U.E Valls, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació per la web, ni dels retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a la U. E. Valls, degudes a l’usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

V.- Informació subministrada en la web.

En el cas que en algun moment es produís algun error en la informació publicada en la web, es procedirà immediatament a esmenar-la. Així mateix, és possible que els continguts de la web es puguin mostrar, a vegades, com a informació provisional.

VI.-  Propietat intel·lectual i industrial.

Els textos, imatges, logos, signes distintius, sons, animacions, vídeos, codi font i resta de continguts inclosos en la web són propietat dela U. E. Valls, que disposa en el seu cas del dret d’ús i explotació i, en tal sentit, es converteixen en obres protegides per la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial, nacional i internacional vigent a cada moment. Per aquesta raó, queda terminantment prohibida l’explotació total o parcial de qualsevol dels continguts (text, logotip, imatges, dissenys, etc.) que apareixen en la web de l’U.E. Valls, així com la còpia, reproducció, adaptació, modificació o transformació dels continguts de la web si no és amb la prèvia aprovació de la U. E. Valls, que, en tot cas, haurà de ser expressa i per escrit.

VII.- Enllaços i/o links.

Entre els seus continguts, el portal de l’U.E.Valls inclou enllaços amb altres webs gestionades per tercers, a fi de facilitar l’accés de l’usuari a la informació intercanviable a través d’Internet. No obstant això, el CLUB no es responsabilitza de l’existència d’enllaços entre tercers i altres webs alienes a l’U.E Valls. Els enllaços facilitats en la web del CLUB tenen finalitats informatives per a l’usuari de la web de l’U.E. Valls, però en cap cas situa al CLUB en una posició de garant i/o de part oferent dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers per mitjà dels enllaços.

Segons l’anterior, l’U.E.Valls declina qualsevol responsabilitat pels serveis i/o informació que es presti en altres pàgines web enllaçades amb aquesta web. El CLUB no controla ni exerceix cap mena de supervisió quan inclou un ‘link’ en la web www.uevalls.cat. No obstant això, la utilització de ‘links’ en altres pàgines web no suposa, de cap manera, responsabilització ni apropiació del contingut d’aquestes, i no es pot entendre, tampoc, que es produeix cap tasca de supervisió ni aprovació dels canvis i informacions que es realitzin. L’U.E.Valls aconsella als visitants a altres pàgines web esmentades que consultin les eventuals condicions legals que s’exposin.

Queda expressament prohibida la introducció de hiperenlaços amb finalitats publicitaris, comercials o d’associació a pàgines web alienes al CLUB que permetin l’accés a la web de l’U.E. Valls  sense consentiment i/o autorització expressa. En tot cas, l’existència de enllaços a llocs web aliens al CLUB no implicarà en cap cas l’existència de relacions comercials, mercantils o de qualsevol altra índole amb el titular de la pàgina web on s’estableixi el enllaç, ni l’acceptació per part del CLUB dels seus continguts, opinions ni serveis.

VIII.- Responsabilitat pels continguts dels enllaços.

L’U.E Valls no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure’s a:

 • El funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels llocs enllaçats.
 • El manteniment de la informació, els continguts o els serveis existents en els llocs enllaçats.
 • La prestació o transmissió de la informació, els continguts o els serveis existents en aquests llocs.
 • La qualitat, licitud i la fiabilitat dels continguts i serveis existents en els llocs enllaçats.
 • L’incompliment de la llei, la moral i els bons costums a conseqüència de la difusió, l’emmagatzematge i la posada a la disposició dels continguts subministrats per tercers.
 • La infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, drets a l’honor, intimitat personal, familiar, a la imatge de les persones o comunicació d’informació personal per part de tercers.
 • La realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita.
 • Falta de veracitat, exactitud o actualitat d’aquests continguts.

IX.- Condicions d’ús de la web per part dels usuaris.

L’accés a la pàgina web www.uevalls.cat és voluntari. Amb caràcter general, l’usuari s’obliga a utilitzar la web, els continguts i els serveis que s’ofereixin de manera diligent, correcta i lícita, així com en compliment de les condicions generals i els advertiments especials o les instruccions d’ús contingudes en aquestes o en la web, i a obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d’utilitzar la web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament, els béns i drets de l’U.E.Valls, els seus proveïdors, la resta d’usuaris o, en general, de qualsevol tercer. 

Queda prohibit l’accés al portal web, així com el seu ús, als menors d’edat sense el consentiment exprés dels seus pares o representants legals.

Concretament, durant la utilització de la web www.uevalls.cat, l’usuari s’obliga a:

 • No reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un enllaç, la web del CLUB ni cap dels seus continguts, si no és amb autorització expressa, escrita i conferida per persona de l’U.E. Valls amb suficient poder a tals efectes.
 • No suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol dels mecanismes d’informació que puguin contenir els continguts.
 • No alterar, reprogramar, modificar, adaptar ni traduir el codi font d’aquesta pàgina web. Tota reproducció parcial o total del codi font de la pàgina web en qualsevol suport i per qualsevol raó es considerarà una còpia no autoritzada.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre, en la web o des d’aquesta, qualsevol informació o material que pugui ser difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, incitador a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma, atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre, en la web o des d’aquesta, cap programa, dades, virus, codi o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en la web, a qualsevol dels serveis, o a qualsevol dels equips, sistemes o xarxes del CLUB, de qualsevol altre usuari, dels patrocinadors, col·laboradors, proveïdors, etc., de l’U.E.Valls o, en general, a qualsevol tercer.
 • No realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial a través de la web, i no utilitzar els continguts i la informació per a remetre publicitat, enviar missatges amb qualsevol altra fi comercial ni per a recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
 • No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’uns altres en la utilització de la web o de qualsevol dels seus serveis, incloent la utilització, en el seu cas, de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.
 • No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics del CLUB, els seus patrocinadors, col·laboradors, proveïdors o tercers.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers i, en general, cap contingut del qual no ostentarà, de conformitat amb la llei, el dret a posar a la disposició de tercers.

En compliment de les disposicions legals vigents, l’adreça IP dels usuaris es guarda pel període de temps que es determina jurídicament, amb la finalitat de poder detectar el compliment de la legislació vigent per part dels usuaris. En el cas que es publiquessin continguts o es fessin comentaris que poguessin considerar-se mancades o delictes, els administradors de la web podran bloquejar, rastrejar o esborrar qualsevol contingut o missatge segons els criteris expressats anteriorment.

X.- Registre.

Generalment, la utilització dels serveis de la web no exigeix la prèvia subscripció o registre previ dels usuaris. Ara bé, hi ha serveis, com la participació en concursos, sortejos, jocs, subscripció a butlletins, etc. en els quals és necessari registrar-se com a usuari de la web. Aquest registre es farà de la manera que s’indiqui expressament en el servei i les dades es tractaran únicament amb les finalitats i amb les garanties indicades en les notes legals dels formularis.

A tals efectes, l’usuari estarà obligat a facilitar informació pròpia, certa, veraç i lícita sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre d’usuari, i a mantenir-la actualitzada. 

L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi. Per tant, l’U.E. Valls no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades proporcionades per l’usuari.

A més, si a conseqüència del registre es dotés a l’usuari d’un nom d’usuari concret, clau i/o contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir-los en secret i custòdia, ja que són de caràcter personal i confidencial, i es compromet també a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanentment, ni a permetre l’accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d’un ús no diligent o de la pèrdua de la mateixa per part de l’usuari.

L’U.E. Valls vetllarà en tot moment pels principis que regula la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i recaptarà únicament de manera obligatòria les dades imprescindibles per a oferir els serveis del portal. Garanteix en tot moment les mesures adequades per a aconseguir la seguretat i la integritat legalment previstes per a cada tipus d’arxiu.

XI.- Exclusió de garanties i responsabilitat de l’U.E Valls.

L’U.E. Valls en cap cas serà responsable de les circumstàncies que seguidament es relacionen, a títol enunciatiu i no limitatiu, ni tampoc dels danys que es puguin derivar, ja que ni pot ni ha de garantir-les: 

a)     Possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats per virus informàtics.

b)    Ús per part de tercers d’elements propietat de l’U.E. Valls que confonguin la seva personalitat.

c)     Infraccions dels drets de propietat industrial i intel·lectual per part de tercers.

d)    Incompliments de tercers que puguin afectar els usuaris de la web de l’U.E. Valls.

e)     Mancada de funcionament de la web o d’algun dels seus serveis per causes alienes del CLUB.

f)      Conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per ús de versions no actualitzades d’aquest.

L’U.E. Valls no serà responsable de l’incompliment de les condicions d’aquest avís legal per part dels usuaris, com tampoc de l’ús dels serveis i els continguts accessibles des del portal. Els danys i perjudicis que pugui causar la suplantació de personalitat d’un tercer efectuada per un usuari en qualsevol comunicació realitzada a través del portal serà responsabilitat de qui l’hagi efectuat, ja que el CLUB no controla l’autenticitat dels continguts ni de les informacions subministrades pels usuaris del portal.

XII.- Política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal.

L’usuari podrà remetre a l’U.E. Valls les seves dades de caràcter personal a través de/els  formulari/s que apareixen incorporats en la pàgina Web. Aquest/s formulari/s incorporen la corresponent política de privacitat on se l’informarà del tractament de les seves dades de caràcter personal, les finalitats del tractament, com exercir els seus drets, etc. 

Menors d’edat

En el supòsit que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a menors d’edat, l’U.E.Valls sol·licitarà la conformitat i/o disconformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals, o en el seu cas, per al tractament automatitzat de les dades.

En qualsevol cas, si tingués qualsevol dubte sobre el tractament de les dades personals per part de l’U.E Valls, pot posar-se en contacte amb el departament de Protecció de Dades, a l’adreça postal indicada , a l’atenció de “Delegat de Protecció de Dades”, o bé per correu electrònic a l’adreça dpd@uevalls.cat

XIII. Consultes, suggeriments, queixes o reclamacions.

Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, l’usuari pot dirigir-se a l’U.E. Valls, a través dels canals de comunicació actuals o futurs que determini a cada moment, com ara:

 1. Correu electrònic: comunicacio@uevalls.cat
 2. Correu postal: Estadi del Vilar s/n, 43800 Valls Tarragona (Espanya)

XIV.- Cookies.

L’U.E. Valls informa en aquest acte als usuaris que, per a millorar i facilitar la navegació, la web www.uevalls.cat  utilitza dispositius d’implantació de ‘cookies’ i emmagatzematge d’IP. La ‘cookie’ és un arxiu que es diposita en l’equip utilitzat per l’usuari, i el seu únic objectiu és simplificar la navegació per la web (aquesta ‘cookie’ no pot contenir virus ni ser executada, perquè no és un fitxer actiu). La ‘cookie’ només pot ser llegida pel Club i per l’usuari, i aquest la pot esborrar accedint a les opcions del navegador.

XV.- Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de l’U.E Valls, en la forma i per a les finalitats indicades en la present política de protecció de dades personals. Uns certs serveis prestats en el portal poden contenir condicions particulars amb previsions especifiques en matèria de protecció de dades personals. 

XVI.- Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció.

L’U..E. Valls es reserva així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts d’aquesta, o per l’incompliment de les presents condicions.

Les condicions legals presents es regiran per la legislació catalana, espanyola i internacional que resulti aplicable.

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les condicions legals presents, els jutjats o tribunals que, en el seu cas, coneixeran l’assumpte, seran els que disposin la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, la qual s’atén, tractant-se de consumidors finals, en el lloc del compliment de l’obligació o en el del domicili de l’usuari.

En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, o que la gestió consisteixi en una compravenda realitzada per una empresa, totes dues parts se sotmeten amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, en els Jutjats i Tribunals de Valls Tarragona (Espanya).